Val­onkulk­i­jat

Vuodes­ta 2022 suun­nit­teil­la ollut Val­onkulk­i­jat-pro­jek­ti päästi­in aloit­ta­maan tam­miku­us­sa 2023 Lounais-Suomen Osu­us­pankin myön­tämän avus­tuk­sen turvin. Muitakin spon­sor­e­i­ta olemme pro­jek­tille saa­neet. 

Syksyn 2023 aikana Val­onkulk­i­jat-esi­tyk­sen käsikir­joi­tus työstet­ti­in keskustellen ja vah­vasti yhdessä nuorten kanssa hei­dän itsen­sä esi­in nos­tamista aiheista. Näyt­tämöl­lä käsitel­lään rankko­jakin koke­muk­sia. 

Val­onkulk­i­jat sisältää välähdyk­siä nykyn­uoren elämästä ja sen haasteista. Esi­tys on suun­nat­tu nuo­rille, mut­ta toivomme, että myös mah­dol­lisim­man moni aikuinen pää­tyy kat­so­maan esi­tys­tä. 

Esi­tyk­sen ikä­su­osi­tus 15 v 

PROJEKTIN KOORDINOINTI: Han­nele Wilén

Moona (Inkeri Lahti) ”Mä näen sut. Mä kuulen sut.” 

Hei­di (Iida Tep­po­nen) ”Mul­la on tässä koko vapaus ja paljon mukavu­ut­ta.” 

Pin­ja (Jes­si­ca Fors­bac­ka) ”Sä oot hyvä just noin.” 

Anna (Suvi Knaap­inen) ”Sä elät nyt nuoru­ut­tas.” 

Ville (Tapio Schwartz) ”Mus­ta tulee isona ihan hel­vetin rikas IT-osaa­ja.” 

Vik­tors (Ernest Naula) ”Maybe I get to do some­thing fun next week­end.” 

Eveli­na (Dzuli­ja Lam­berte) ”Lis­ten­ing to my heart isn’t stu­pid.” 

Jus­si (Samuli Saar­i­järvi) ”Mä olen mei­dän bändin sielu.” 

Davis (Joni Suikka­nen) ”Ota nyt vaan, kos­ka ilmaseks annetaan.” 

Kep­pi (Lee­vi Laine) ”Jos hom­ma kusee, oot pahas­sa pulas­sa.” 

Markus (Alek­si Mäk­ilä) ”Kitaran­soit­to on mun elämä.” 

Eetu (Eero Taber­man) ”Oon koko elämäni huu­tanut joka solul­lani, et huo­matkaa mut.”

Sofi­an ääni: Net­ta Lep­pämä­ki 

Hei­din äidin ääni: Kir­si Toiva­nen 

Hei­din isän ääni: Juha Poh­janok­sa 

Käsikir­joi­tus: Kati Sep­pälä, Han­nele Wilén ja NUORET 

Ohjaus: Kati Sep­pälä, Mekku Muta­la, Sini Lind­holm, Han­nele Wilén 

Tanssit: Sini Lind­holm 

Teema- ja taus­ta­musi­ik­it: Lau­ri Sep­pälä 

Bändin biisit: Lee­vi Laine, Alek­si Mäk­ilä, Joni Suikka­nen, Samuli Saar­i­järvi, Eero Taber­man 

Puvus­tus: Han­nele Wilén ja työryh­mä 

Val­ot: Juho Kau­nis­to, Sari Äikää-Torkke­li 

Lavas­tuk­sen toteu­tus: Jani Hägg, Sari Äikää-Torkke­li 

Tekni­ik­ka: Elias Huol­man, Joona Laak­so­nen 

Julis­teet, käsio­hjel­ma, ääni­tyk­set, kuvat: Novi­dan audio­vi­suaalisen viestin­nän 3. vuo­den opiske­li­jat 

Eetu Heikkilä-Kiiveri, Jani Mäk­ilä, Jen­na Elo, Maria Tau­rén, Sami Ala-Kleme 

Esi­tyk­sen tal­tioin­ti: Ville Kosta­moinen ja Novi­dan audio­vi­suaalisen viestin­nän 1. vuo­den opiske­li­jat 

Miljööku­vat: Opiske­li­jat ja työryh­mä 

Opiske­li­joiden ohjaus: Katri­ina Rei­jo­nen, Han­nele Wilén 

Kiitok­set: Eveli­ina Jout­sen­meri, Net­ta Lep­pämä­ki, Eeli Top­pari ja San­na Lehti

SPONSORIT

Juvantie 11

32200 Loimaa

info(at)loimaanteatteri.fi

puh. 0500 726 573